Hozzájárulás fényképek referenciaként történő feltöltéséhez

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által itt megadott személyes adatokat adatkezelőként a IKO METALS Europe NV - a IKO Metals Europe tagja, a belga jogszabályok szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye Belgium, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; e-mail cím: office@gerardroofs.eu – dolgozza fel, közvetlenül vagy felhatalmazott adatfeldolgozóin keresztül.

Ez a szabályzat a IKO Metals Europe NV által kifejlesztett és működtetett ROOFNET programhoz kapcsolódó térképre feltöltött referenciafotók adatkezeléséről nyújt tájékoztatást:

(i) a ®GERARD ROOFNET program magában foglalja bizonyos adatok közzétételét azokra az építési projektekre vonatkozóan, amelyekben a ®GERARD márkanév alatt értékesített tetőfedő rendszereket használják fel („Projektek”);

(ii) a fenti adatok felkerülnek egy térképre, amely elérhető a www.gerardroofs.eu weboldalon

(iv) a honlapon és a ROOFNET alkalmazásban közzétett térképek nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek;

Az Ön tulajdonára és ingatlanára vonatkozó bizonyos adatok (fénykép és térkép helye) referenciaprojektként anonim módon megjelennek a Gerard® által üzemeltetett weboldalakon és alkalmazásokban, és a Gerard® e célokra kezeli azokat. Az alábbi adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

i.) név (nem jelenik meg a térképen)

ii.) lakcím (nem jelenik meg a térképen),

iii.) az épület címe (nem jelenik meg a térképen)

iv.) a tető építésének éve

v.) és az Ön által az épületről feltöltött fénykép (a profilnévvel és színével együtt fog megjelenni a Roofnet térképen).

Az Ön adatait az alábbi célokra kezeljük: garanciális információk gyűjtése, a legjobb referencia megjelenítése a Roofneten, kampányidőszakban (a piacon futó „Év tetője” pályázat, amelyen a felhasználók szavazatait összegyűjtik és a legtöbb szavazatot kapott projekteket díjazzák).

A jelen szabályzat elfogadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön tulajdonában lévő ingatlanhoz kapcsolódó adatokat is feltöltsék a weboldal kezdőlapjára és azokat harmadik személyek számára is hozzáférhetővé tegyék.

Ön kijelenti továbbá, hogy a megadott adatok valósak, és az Ön személyére vonatkoznak, és azok tartalma megfelel a valóságnak, Ön teljes körűen jogosult ezek megadására, és jogképessége nincs korlátozva.

Kijelenti továbbá, hogy részletes tájékoztatást kapott arról, hogy mely adatfeldolgozónak továbbítják személyes adatait. Az adatfeldolgozók:

Az Ad Alchemy S.R.L. a román törvények szerint bejegyzett jogi személy (cégjegyzékszám: J40/160/2014, adószám: RO32642092, székhely: Justiției utca 36., 4. szektor, Bukarest, Románia (Strada Justiției nr. 36, Sector 4, Bucureşti, România); e-mail cím: gerard@adalchemy.ro). Az Ad Alchemy adatfeldolgozóként az adatok rögzítését végzi az általa az IKO Metlas Europe NV-vel kötött szolgáltatási szerződés és Adatfeldolgozási szerződés szerint.

Tárhely.Eu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-909968; adószám: 14571332-2-42; székhely: 1144 Budapest, Ormánság u.4/A. X. em. 241.). A Tárhely.Eu Kft. adatfeldolgozóként szerverszolgáltatásokat nyújt az általa az IKO Metals Europe NV-vel kötött szolgáltatási szerződés és Adatfeldolgozási szerződés szerint.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (2016. április 27.) rendeletének (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, azaz Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Hacsak a jelen szerződés vagy az irányadó jogszabály másként nem rendelkezik, a személyes adatait a jogos érdek fennállásáig megőrizzük.

Adatmegőrzési gyakorlatunkat kétévente felülvizsgáljuk, figyelembe véve az arányosság elvét és az adott körülményeket. Ha a tevékenységek jelentősen megváltoznak vagy fejlődnek, a hozzájárulást meg kell ismételni. Ha nincs jogos indoka az adatok további feldolgozásának, a személyes adatok további feldolgozását meg kell szüntetni.

Mindig lehetősége lesz visszavonni hozzájárulását az alábbi módok valamelyikén:

- A jogát oly módon gyakorolhatja, hogy felülvizsgálja a hozzájárulását azokon a köszöntő oldalakon, amelyek a regisztráció után jelennek meg.

- Ezt a jogot úgy is gyakorolhatja, hogy az általunk Ön számára elküldött e-mailekben rákattint a „leiratkozás” gombra vagy a „leiratkozási” linken keresztül.

- Ha egyéb (pl. postai vagy távközlési) kommunikációs módokat is törölni szeretne, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban végzett adatkezelés törvényességét, és nem érinti a személyes adatok kezelését, ha azt a személyes hozzájáruláson kívüli egyéb jogalap alapján végzik.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja:

A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon a fenti Rendelet 15. cikke alapján.

Helyesbítéshez való jog Kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük az esetlegesen pontatlan személyes adatait.

Az adatkezelés korlátozásához való jog Kérheti tőlünk, hogy bizonyos esetekben korlátozzuk az Ön adatainak kezelését a fent említett rendelet 18. cikke alapján.

Tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Törléshez való jog Ön kérheti személyes adatainak törlését.

A fenti jogait úgy gyakorolhatja, hogy írásban erre vonatkozó kérelmet küld nekünk a fent megadott elérhetőségeken.

Ezenkívül jogosult panaszt benyújtani az Ön lakóhelye szerint illetékes, az adatvédelmi törvény alkalmazását felügyelő adatvédelmi hatósághoz. Minden EU -tagállamban van adatvédelmi hatóság. A helyi adatvédelmi hatóság megkereséséhez látogasson el ide: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en [magyar nyelven: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_hu]