Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által itt megadott személyes adatokat adatkezelőként a IKO Metals Europe NV, a belga jogszabályok szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye Belgium, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; e-mail cím: info.europe@ikometals.com – dolgozza fel, közvetlenül vagy felhatalmazott adatfeldolgozóin keresztül.

Az alábbi adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

- név és cím;

- telefonszám;

- email cím.

Az Ön adatait az alábbi célokra kezeljük:

i) közvetlen üzletszerzés céljából, pl. hírlevelek küldése, tájékoztatás akciókról. A közvetlen üzletszerzést az alább felsorolt kommunikációs módszerekkel folytatjuk:

- online marketing (ügyfélértesítések);

- e-mail marketing;

- mobilmarketing (SMS és MMS az Ön által megadott telefonszámra);

-  telemarketing (telefonhívások).

A jelen szabályzat elfogadásával Ön megerősíti, hogy a megadott adatok valósak és az Ön adatai, és teljes felhatalmazással rendelkezik arra, hogy azokat átadja a Gerard@-nak, és cselekvőképessége nincs korlátozva.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (2016. április 27.) rendeletének (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, azaz az Ön által személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezelésére vonatkozóan adott hozzájárulás.

Hacsak a jelen szerződés vagy az irányadó jogszabály másként nem rendelkezik, a személyes adatait a jogos érdek fennállásáig megőrizzük. Adatmegőrzési gyakorlatunkat kétévente felülvizsgáljuk, figyelembe véve az arányosság elvét és az adott körülményeket. Ha a direkt marketing tevékenység jelentősen megváltozik vagy fejlődik, az adatkezelési hozzájárulást meg kell ismételni. Ha nincs alapos indoka az adatok további feldolgozásának, a személyes adatok további feldolgozását meg kell szüntetni.

Ön bármikor, indoklás nélkül lemondhatja az általunk küldött marketingkommunikációs üzenetek fogadását.

 

Mindig lehetősége lesz visszavonni hozzájárulását az alábbi módok valamelyikén:

- A jogát oly módon gyakorolhatja, hogy felülvizsgálja a hozzájárulását azokon a köszöntő oldalakon, amelyek a regisztráció után jelennek meg.

- Ezt a jogot úgy is gyakorolhatja, hogy az általunk Ön számára elküldött marketing e-mailekben rákattint a „leiratkozás” gombra vagy a „leiratkozási” linken keresztül.

- Ha egyéb marketingmódszereket (pl. levélmarketing vagy telemarketing) is törölni szeretne, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban végzett adatkezelés törvényességét, és nem érinti a személyes adatok kezelését, ha azt a személyes hozzájáruláson kívüli egyéb jogalap alapján végzik.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja:

A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon a fenti Rendelet 15. cikke alapján.

Helyesbítéshez való jog Kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük az esetlegesen pontatlan személyes adatait.

Az adatkezelés korlátozásához való jog Kérheti tőlünk, hogy bizonyos esetekben korlátozzuk az Ön adatainak kezelését a fent említett rendelet 18. cikke alapján.

Tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Törléshez való jog Ön kérheti személyes adatainak törlését.

A fenti jogait úgy gyakorolhatja, hogy írásban erre vonatkozó kérelmet küld nekünk a fent megadott elérhetőségeken.

Ezenkívül jogosult panaszt benyújtani az Ön lakóhelye szerint illetékes, az adatvédelmi törvény alkalmazását felügyelő adatvédelmi hatósághoz. Minden EU -tagállamban van adatvédelmi hatóság. A helyi adatvédelmi hatóság megkereséséhez látogasson el ide: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en  [magyar nyelven: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_hu]