A jótállási jegyen szereplő személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által itt megadott személyes adatokat adatkezelőként a IKO Metals Europe NV, a belga jogszabályok szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye Belgium, IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; e-mail cím: info.europe@ikometals.com – dolgozza fel, közvetlenül vagy felhatalmazott adatfeldolgozóin keresztül.

Az alábbi adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

- jótállási jegy a projekt jellemzőivel (típus, mennyiség, év, tetőfedő)

- a jótállás jogosultjának neve és címe;

- az épület címe;

- telefonszám;

- email cím.

Az Ön adatait az alábbi célokra kezeljük:

i) a jótállásra (projektre) vonatkozó információk tárolására és a jótállás követésére (pl. garanciális igények kezelése),

A jelen szabályzat elfogadásával Ön megerősíti, hogy a megadott adatok valósak és az Ön adatai, és teljes felhatalmazással rendelkezik arra, hogy azokat átadja a Gerard@-nak, és cselekvőképessége nincs korlátozva.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (2016. április 27.) rendeletének (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, azaz olyan szerződés teljesítése, amelynek az érintett szerződő fele;

Hacsak a jelen szerződés vagy az irányadó jogszabály másként nem rendelkezik, a személyes adatait a jogos érdek fennállásáig megőrizzük.

Adatmegőrzési gyakorlatunkat kétévente felülvizsgáljuk, figyelembe véve az arányosság elvét és az adott körülményeket.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja:

A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon a fenti Rendelet 15. cikke alapján.

Helyesbítéshez való jog Kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük az esetlegesen pontatlan személyes adatait.

Az adatkezelés korlátozásához való jog Kérheti tőlünk, hogy bizonyos esetekben korlátozzuk az Ön adatainak kezelését a fent említett rendelet 18. cikke alapján.

Tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Törléshez való jog Ön kérheti személyes adatainak törlését.

A fenti jogait úgy gyakorolhatja, hogy írásban erre vonatkozó kérelmet küld nekünk a fent megadott elérhetőségeken.

Ezenkívül jogosult panaszt benyújtani az Ön lakóhelye szerint illetékes, az adatvédelmi törvény alkalmazását felügyelő adatvédelmi hatósághoz. Minden EU -tagállamban van adatvédelmi hatóság. A helyi adatvédelmi hatóság megkereséséhez látogasson el ide: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en [magyar nyelven: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_hu]