Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

I. Általános rendelkezések

 I/1. Az Üzemeltető személye

Jelen weboldalt az AHI Roofing Kft. (székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.; cégjegyzékszám: 19-09-511580; e-mail: office@gerardroofs.eu, továbbiakban: Üzemeltető, az adatkezeléseket illetően: Adatkezelő) üzemelteti. A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatokat az Üzemeltető kezeli.

 

I/2. A felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi, függetlenül attól, hogy regisztrált-e. Bizonyos szolgáltatásokat csak regisztrált felhasználók vehetnek igénybe.

 

I/3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Üzemeltető a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Üzemeltető nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére.

 

I/4. Az Üzemeltető tevékenysége, a Weboldal célja

Üzemeltető a Gerard tetőcsalád értékesítésével és gyártásával üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, amely szolgáltatását nem kizárólag a Magyarország területén nyújtja; értékesítési tevékenységét Európára kiterjedően végzi.

Jelen Weboldal célja az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása a termékek és szolgáltatások elérhetőségéről, az Üzemeltető személyéről, tevékenységéről.

Jelen Weboldal célja a regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztrált felhasználók személyre szóló tájékoztatása.

 

I/5. Irányadó jog

Az Üzemeltető a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben szolgáltató tevékenysége – ide értve a reklámozási és értékesítési tevékenységet is – a Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó.

Arra az esetre, ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Üzemeltető kiköti a magyar jog alkalmazását.

Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Üzemeltető kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

 

II. Adatkezelés

 

II/1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint a regisztrációval elfogadják jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Az Üzemeltető kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

Az üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

-    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

-    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

-    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

-    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

-    ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

-    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

 

II/2. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeletető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.

Figyelemmel az I/5. pontban foglaltakra, az adatkezelő magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

Az Üzemeltető az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

 

II/3. Regisztráció

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető.

A regisztráció lehetséges az alábbi módokon:

-    Facebook-profil importálásával;

-    Regisztrációs adatlap kitöltésével.

A „facebook” közösségi oldalon regisztrált felhasználók a Weboldalon regisztrálhatnak oly módon, hogy a facebook közösségi oldalon megadott adataikat importálják Üzemeltető Weboldalára. Ebben az esetben a felhasználónak a facebook profil használatát kell választana, majd ezt követően meg kell adnia a facebook közösségi oldalon használt bejelentkezési adatait és jelszavát. Ezt követően a facebook közösségi oldalon megadott adatokat a Weboldal átveszi, és azokat az Üzemeltető kezeli. A későbbiekben a Weboldalra való belépés a facebook közösségi oldalon használt adatokkal történik. Amennyiben a felhasználó a facebook közösségi oldalon a profilját törli, a Weboldalra való bejelentkezés nem lesz lehetséges. Ebben az esetben a felhasználónak újabb facebook profil megadásával, vagy a regisztrációs adatlap kitöltésével kell regisztrálnia.

A felhasználók regisztrálhatnak a regisztrációs adatlap kitöltésével. A regisztrációs adatlapon egyes adatok megadása kötelező, a kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges. A megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

 

II/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése.

Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően jár el.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

II/5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti.

Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat a II/4. pontban foglaltaknak megfelelően elsősorban azonosítás, kapcsolattartás, a szolgáltatások nyújtása és fejlesztése, hírlevelek és reklámok küldése céljából használja fel.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a II/11. pont alapján rögzített technikai adatokat statisztikai célokra felhasználja.

 

II/6. Reklámozási és kutatási célú adatkezelés

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a felhasználók megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy a felhasználónak az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével, valamint a Weboldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára az üzemeltető a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Weboldal használata során keletkezett adatokat az Üzemeltető reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a felhasználók számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el.

A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználók kutatás során való megkeresésére.

 

II/7. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:

-    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

-    az érintett azt kéri;

-    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

-    az adatkezelés célja megszűnt;

-    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltető között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.

 

II/8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja.

 

II/9. A regisztráció és az adatok törlése az érintett kérelmére

A felhasználó kérheti regisztrációja törlését. A törlési kérelemnek az Üzemeltető öt napon belül eleget tesz. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját törli, nem jogosult igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatása regisztrációhoz kötött.

A regisztráció törlését követően az Üzemeltető az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatja, ez azonban a regisztráció későbbi helyreállítását nem teszi lehetővé.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a regisztráció törlését az érintett kéri – így különösen, ha a törlési kérelem nem az érintett által megadott e-mail címről érkezik – az Üzemeltető kérheti, hogy az érintett megfelelően igazolja magát.

 

II/10. Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

II/11. Adatok kezelése technikai célból

Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

 

II/12. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Üzemeltető az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az adatkezelő annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.

 

III. A felhasználókra irányadó szabályok

 

III/1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

-    Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

-    Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

-    Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

-    Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

-    Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltető további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

 

III/2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal és felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogszerű érdekét bizonyítja.

 

IV. Üzemeltető felelősségének kizárása

 

IV/1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

 

IV/2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalt az Üzemeltető saját termékeinek és szolgáltatásainak bemutatására használja fel. Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz az információk pontossága és teljessége érdekében, de nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk mindenkor megfelelnek az Üzemeltető által ténylegesen kínált termékeknek és szolgáltatásoknak.

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő termékek és szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben, a Weboldalon bemutatott mennyiségben és minőségben.

A Weboldalon közzétett információk csak a felhasználók tájékoztatását szolgálják, azok semmilyen módon nem tekinthetők az Üzemeltető szerződéses nyilatkozatainak, hivatalos tájékoztatóknak, használati utasításoknak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk eltérnek ugyanezen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, más forgalmazók által közzétett információktól.

A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a termékek és szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

 

V. Jogérvényesítés

 

V/1. Az Üzemeltetőhöz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

 

V/2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

-    Panaszával fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;

-    Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

-    Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;

-           Bírósági úton érvényesítheti igényét.

NetClub és Roofnet használatának feltételei

MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

A jelen T & C keretén belüli egyéb előírás hiányában, a következő kifejezések jelentősége az alábbi: 
T & C – Az alábbi kikötések és feltételek, amelyek a Gerard® NetClub és annak összes és bármely részéhez való hozzáférést és használatot szabályozzák.
Gerard® –AHI Roofing Kft., egy Magyarország törvénye szerint megalapított és működő társaság, melynek székhelye Magyarország, 8100 Várpalota, Fehérvári út, 28/14., cégjegyzékszáma: 19-09-511580; e-mail címe: office@gerardroofs.eu
Projekt Manager  - Ad Alchemy SRL, egy Romániai társaság, melynek cégjegyzékszáma: J40/160/2014, adónyilvántartási száma: RO32642092, székhelye: Románia, Bukarest, 4. Kerület, Justitiei utca, 36.; e-mail címe: gerard@adalchemy.ro
Honlap – a Gerard®  vagy bármely engedélyezett személy által kezelt www.gerardroofs.eu tartomány és annak al-tartományai
Termékek – A Gerard® által, a Honlapon keresztül időnként bemutatott cseréptípusok és egyéb tetőmegoldások
Gerard® NetClub – A Honlap egy altartománya, amely a Gerard® hűségprogramját helyezi a Felhasználók rendelkezésére, a jelen T & C szerint.
Felhasználók – Azon Értékesítők és Tetőfedők, akik a jelen iratban bemutatott kikötéseket és feltételeket elfogadják és akik bejegyzik magukat a Gerard® NetClub –ba, egy Felhasználószámlát hozva létre.
Érétkesítő ügynök – bármely természetes személy, aki törvényesen tevékenykedik mint a Gerard® vagy a Termékek egy viszonteladójának / szállítójának az értékesítő ügynöke.
Tetőfedő – egy tetőfedő, aki a csapatával együtt bejegyzi magát a Gerard® NetClub –ba és aki elfogadja a Gerard® által kifejlesztett hűségprogramot.
Csapat – egy tetőfedőcsapat
Ügyfél – bármely természetes vagy jogi személy, amely a Termékek iránt érdekelt, vagy amely vásárolt már egy Terméket.
RoofNest – A Gerard® NetClub egy része, amely keretén belül a Felhasználók felhasználhatják a bonuszpontjaikat, hogy akciós termékekre cseréljék azokat.
RoofNet – egy mobil alkalmazás, amely a Gerard® NetClub-bal kapcsolatos, és amely főleg az Ügyfeleknek és általában a közönségnek szól és biztosítja a Termékek, Projektek és Tetőfedők hirdetését
Felhasználói profil – A Gerard® NetClub azon része, amely egy e-mail címből és jelszóból áll, és amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy belépjen a Gerard® által kifejlesztett hűségprogramba, és amely információkat tartalmaz minden Felhasználót illetően, a Felhasználói profil függvényében (Projekt portfolió, ajánlások, felgyűjtött bonuszpontok stb.)
Projekt – egy Csapat által beszerelt tető, amelyről léteznek bejegyzett és közzétett képek és részletek (tulajdonos, hely) a Gerard® NetClub –on.

A HONLAP FELETTI TULAJDONJOG. A KIKÖTÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET ILLETŐ EGYEZMÉNY

A jelen kikötések és feltételek (T & C) a Gerard®/ Gerard® NetClub Honlapra érvényesek és annak altartományaira és alkalmazásaira. Ez a Honlap a Gerard® tulajdona és a Gerard® NetClub-ot és annak részeit és alkalmazásait a Projekt Manager kezeli.

 

A JELEN HONLAP HASZNÁLATA ÁLTAL, KIFEJEZI UGYANAKKOR A JELEN KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK ÉS AZOK KÉSŐBBI VERZIÓINAK AZ ELFOGADÁSÁT; HA NEM ÉRT EZEKKEL EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A HONLAPOT.

 

Gerard® fenntartja magának a jogot, hogy a jelen T & C kikötéseket és feltételeket bármikor megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse, vagy annak részeit eltávolítsa. Az Ön felelőssége hogy időnként ellenőrizze a T & C módosításait. A Honlap további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosításokat. A jelen T & C elfogadásának és betartásának feltételével, a Gerard®  felruházza Önt egy személyes, továbbíthatatlan és korlátolt Honlap-belépési és -használati joggal.

EGY FELHASZNÁLÓI PROFIL LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA

Amikor bejegyzi magát ezen a Honlapon, kijelenti, hogy legalább 18 éves vagy, hogy betöltötte az országában érvényes nagykorúsági kort, azt, amely e kettő közül nagyobb, és hogy a bejegyzéskor megadott információk valósak, helyesek, aktuálisak és teljesek. A jelszavának titokban tartása és annak használata által végzett tevékenységek az Ön felelősségét képezik.

 

Egyetlen egy Felhasználószámlája lehet.

 

Objektív okokból, jelenleg a Felhasználói profil létrehozásának és a hűségprogramba való belépésnek a lehetősége csak a Horvátországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában tartózkodási hellyel rendelkező személyek számára létezik.

 

Abban az esetben, ha Ön egy más államban letelepedett szakember és érdekelt a Gerard® termékekben és a hűségprogramunkban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a Honlapon megadott elérhetőségeken. Mindig örvendünk az új partnereknek és közreműködőknek.

 

 
Avégett, hogy joga legyen a Honlapot, a Gerard® NetClub altartományt és annak a részeit és a mobil alkalmazásokat használni, Ön elfogadja, hogy a következő tettek a kikötések és feltételek súlyos áthágását jelentik:

 

·        A Honlapot és a Honlap Felhasználóit illető információk jóváhagyásunk nélküli begyűjtése;

 

·        A Honlap által tartalmazott bármely adat vagy információ módosítása, besorolása, megosztása (vagy továbbítása), lemásolása, felosztása, szűrése vagy megváltoztatása, a mi írásos jóváhagyásunk nélkül;

 

·        A Honlap versengési vagy versengés-ellenes célokból való használata;

 

·        A Honlap felé, attól vagy azon keresztül továbbított információk forrásának az elrejtése;

 

·        Más személyként való bemutatkozás és tevékenykedés;

 

·        Egy más személynek adott felhatalmazás, hogy ön helyett és az ön nevében használja a Honlapot;

 

·        Vírusok és egyéb kórokozók terjesztése;

 

·        A Honlap használata bármely olyan célból, amely sérti a helyi, a nemzeti vagy a nemzetközi törvényeket;

 

·        A Honlap arra való használata, hogy a Felhasználóknak vagy egyéb személyeknek kárt okozzon;

 

·        A jelen T & C megsértését illető bármely intézkedésünk megakadályozása

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezései szerint, kötelesek vagyunk kifejezetten felhívni a szíves figyelmét arra, hogy amikor a Honlapon bejegyzi önmagát és amikor azt választja, hogy továbbá örvendjen a Felhasználói minőségének és avégett, hogy lehetővé tegye a Gerard® számára, hogy a jelen T & C rendelkezéseit teljesítse, Ön elfogadja és kifejezetten felhatalmaz bennünket, hogy a bejegyzési űrlap kitöltése által vagy a Felhasználói profil használata folyamán szolgáltatott személyes adatait (i) a Gerard®, annak fiókjai, társcégjei vagy felhatalmazottjai és a Projekt Manager mint személyes adatkezelő kezeljék és (ii) külföldre továbbítsák, harmadik személyek felé, akikkel a Gerard®, a programot illetően, közreműködik. A Honlapra vagy a RoofNet-re való belépés nem bejegyzés-köteles.
Csak olyan személyes adatokat igényelünk, mint a neve, a címe, az e-mail címe, a telefonszáma, amelyek lehetővé teszik a számunkra az azonosságának és a szakképzettségének az igazolását, az ügyfelek megismerési szabályokkal való megfelelősség érdekében is. Ez értelemben, tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméről szóló Irányelvet (Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK Irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) és az érvényes törvényhozást.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy abban az esetben ha bizonyos információk hiányoznak, lehetséges, hogy a Felhasználószámlája nem lesz aktiválható, és hogy Ön nem örvendhet az alább leírt hűségprogramnak. Ugyanakkor, ha teljes mértékben akar örvendeni az általunk, a Honlapon és annak alkalmazásain keresztül nyújtott továbbértékesítési lehetőségeknek, lehetséges, hogy fel fogjuk kérni, hogy hozzon létre egy profilt, mely a közönség számára látható lesz, amely tartalmazni fogja az Ön nevét, elérhetőségét és fényképét.
Hozzáférhetőségi joga van a személyes adataihoz és bármikor joga van kijavítani vagy módosítani az Önt illető adatokat. Ezt illetően, módosíthat bármilyen személyes információt közvetlenül a saját Felhasználószámlájából vagy felveheti a kapcsolatot a Gerard®-al vagy a Projekt Manager-el, a fennebb megadott elérhetőségek egyikén.
Ez a bizalmassági politika érvényes a Honlapon keresztül nyújtott minden szolgáltatást és lehetőséget illetően. Ez a bizalmassági politika nem érvényes más társaságok vagy természetes személyek által nyújtott szolgáltatásokat illetően, még akkor sem ha azok Gerard® Termékekkel kapcsolatosak.
A Gerard®-nak joga van használni azokat az adatokat is, amelyeket az Ügyfél a Gerard® egy Felhasználója számára állított rendelkezésre, azzal a feltétellel, hogy az illető Felhasználó továbbítsa a Gerard® felé az Ügyfél ez értelmű jóváhagyását (Kérjük, tanulmányozza alább a Projektek Hozzáférhetőségét). A személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok módosítási jogát illető, jelen bizalmassági politikában megadott jogok érvényesek az Ügyfelek adataira nézve is.
Úgy Gerard®, mint a Projekt Manager is bejegyzett személyes adatkezelők a megadott államokban.

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84616/2015.

 

Adatkezelés célja: hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja alapján

 

Kezelt adatok köre: név, cím, az érintett tulajdonában álló épület adatai és fényképe

 

Adatkezelés időtartama: a hűségprogram befejezéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig

 

Adattárolás módja: elektronikus

 

 

HŰSÉGPROGRAM

A Gerard® NetClub hűségprogram keretén belül, minden Értékesítési Ügynök, illetve minden Csapat bonuszpontokat kap az alábbi részletezés szerint.

 

 
Minden kétely elkerülése végett, tisztázzuk, hogy a Gerard® NetClub általi hűségprogram nem óhajtja befolyásolni a Felhasználók szakmai döntéseit és választásait és nem jelent semmilyen, Felhasználót érintő értékesítési / szolgáltatási feltételezést.
Nem létezik program-bejegyzési díj.
A Gerard® NetClub általi hűségprogram korlátlan ideig tart és bármikor megszűntethető, előzetes értesítés nélkül.

 

A bonuszpontok megszerzése

 

A bonuszpontok akkor járnak, amikor egy Felhasználó vagy egy Projekt bejegyzésre kerül, az alábbiak szerint:

 

Egy Értékesítési Ügynök:

 

·   100 bonuszpontot kap a Felhasználószámlája aktiválásakor;

 

·   50 bonuszpontot kap egy olyan Csapat Felhasználószámlájának az aktiválásakor, amely igazolja, hogy az illető Értékesítési Ügynök ajánlotta neki a Gerard® NetClub-ot;

 

·   Bizonyos számú bonuszpontot kap, amikor a Gerard® NetClub-ba feltölt egy befejezett projektet, amelyet egy olyan csapat végzett, amelyet az Értékesítési Ügynök ajánlott. Ebben az esetben, a bonuszpontok száma az illető Projekt keretén belül értékesített és felhasznált Gerard® cserepek számának a 10 százaléka.

 

Egy Csapat:

 

·   200 bonuszpontot kap a Csapat Felhasználószámlájának az aktiválásakor;

 

·   Bizonyos számú bonuszpontot kap, amikor a Gerard® NetClub-ba feltölt egy befejezett projektet, amelyet a csapat végzett. Ebben az esetben, a bonuszpontok száma egyenlő az illető Projekt keretén belül értékesített és felhasznált Gerard® cserepek számával.
A bonuszpontok összesítése a Gerard® NetClub aktív számla szintjén történik, minden olyan pont összegezése által, amelyet az illető Felhasználói profil kapott megnyitáskor és később, a projektek igazolásakor. A bonuszpont-kiosztási szabályok módosíthatóak és felfüggeszthetőek. A bonuszpontozás módosítása a jelen T & C által kerül közlésre. Kérjük Önöket időnként olvassák át az érvényes kikötéseket és feltételeket.

 

A bonuszpontok felhasználása

 

Egy bizonyos Értékesítési Ügynök bonuszpontjai akkor válnak aktívvá és felhasználhatóvá, amikor egy általa ajánlott Csapat feltölti a Gerard® NetClub-ba az első befejezett projektet, azzal a feltétellel, hogy az illető Értékesítési Ügynök legalább 500 bonuszpontot gyűjtött addig fel.
Egy Csapat akkor használhatja fel a bonuszpontjait, amikor legalább 1.000 ilyen pontot gyűjtött fel.
A bonuszpontok a RoofNest-en közzétett termékekre cserélhetőek, mely termékek a Felhasználó kedve szerint kombinálhatóak, a felgyűjtött bonuszpontok erejéig.
A bonuszpontokat nem lehet átruházni és nem lehet azokat pénzre váltani.
A bonuszpontokat csak az aktív Felhasználók használhatják fel, „Aktív Felhasználó” az lévén, aki az utolsó [●] hónap folyamán bonuszpontokat szerzett.
Gerard® nem felel semmilyen nyilatkozatért, bevallásért, amelyet egy Felhasználó a nemzeti törvényei szerint köteles benyújtani, a hűségprogramban való részvételét vagy a RoofNest által rendelkezésre álló termékek megszerzését illetően. Az érvényes adózási törvény ellenkező rendelkezéseinek a kivételével, Gerard® nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges adókért, amelyek esetleg a Felhasználót terhelik az említett termékekkel kapcsolatosan.

 

A Projektek közzététele  

 

Minden Projekt, amikor be van jegyezve, fel van helyezve a Gerard® NetClub-ra, egy véletlenszerű egyedi számot kap.
A Projekteket felhelyezhetik a Felhasználók, de azok aktiválása a Gerard® vagy egy Termék-szállító általi jóváhagyástól függ. A jóváhagyás a bejegyzést, felhelyezést végző személy által megadott, Terméket, Vásárló Ügyfélt, Projekt lokalizációt illető  adatok ellenőrzése után történik.

 

A Projektek hozzáférhetősége

 

A Gerard® NetClub-ra felhelyezett Projektek hozzáférhetőek a többi Felhasználó és a közönség számára, a Gerard® NetClub keretén belül, vagy a RoofNest alkalmazáson keresztül, de csak a Projekt tulajdonosának a jóváhagyása feltételével, amelyet az illető tulajdonos írásban kell megadjon az illető Projektre kibocsátott garancialevél egy nyomtatott példányán.
Az a csapat, amely a Projektről fényképeket vagy egyéb részleteket helyez fel a honlapra megérti és elfogadja, hogy ezek felhelyezése a Projekt tulajdonosának jóváhagyását feltételezi, aki előzetesen részletesen informálandó az említett elemek közzétételét illetően. Ezen írásos egyezmény minden alkalommal ellenőrizendő a Projekt Gerard® NetClub –on való aktiválása előtt.  Mindezek ellenére, Gerard® nem vállal semmilyen felellőséget az Ügyfél jóváhagyásának és aláírásának érvényességét és valódiságát illetően vagy azok, a RoofNet alkalmazást használó Felhasználók vagy közönség általi törvénytelen használatát illetően.
Abban az esetben, ha Ön egy Projekt tulajdonosa és ezen elemek nem engedélyezett használatát észleli, kérjük, hogy a legrövidebb időn belül értesítsen bennünket. Biztosítjuk, hogy tiszteletben fogjuk tartan a választásait az illető Projekt megosztását és hozzáférhetőségét illetően.

REFERENCIÁK

Az Értékesítési Ügynökök, akik egy bizonyos Projekttel kapcsolatosan közreműködtek, referenciákat fognak szolgáltatni a Csapatok számára. Az Értékesítési Ügynök igyekezni fog, hogy a referenciák objektívak, az illető Csapattal létező saját és közvetlen tapasztalatára alapozottak legyenek.

 

Anélkül, hogy ez a fennebbi információkat érintené, a RoofNet alkalmazásban közétett Csapat-referenciák nem értelmezendőek mint egy bizonyos Csapat szolgáltatásait illető utasítások vagy ajánlások a Gerard® részéről, attól függetlenül, hogy a referencia-adó Értékesítési Ügynök Gerard® alkalmazott volt vagy nem. Ezek a referenciák személyes vélemények.

A FELHASZNÁLÓI PROFIL FELFÜGGESZTÉSE

A Gerard® fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználószámlát és minden fel nem használt bonuszpontot bármikor, többek között a következő okokból felfüggesszen:

 

1)      A jelen T & C megszegése;

 

2)      Bármilyen információ elferdítése vagy a hűségprogram helytelen használata;

 

3)      Bármilyen helyi, nemzeti, nemzetközi törvény vagy szabályozás megsértése a hűségprogramban való részvétellel kapcsolatosan;

 

4)     Csalás vagy visszaélés a program bármely részével kapcsolatosan;

 

5)      Több mint egy aktív Felhasználói profil egyidejű fennléte;

 

6)     Bármilyen cselekedet amely, a Gerard® saját megítélése szerint árt a Gerard®-nak a Termékeknek vagy e Honlap által alkalmazott hűségprogramnak

EGY TETŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEI – PROJEKT-ASSZISZTENCIA

A Gerard® a Honlappal kapcsolatos RoofNet  alkalmazásán keresztül, a rendelkezésére helyez egy ingyenes projekt-asszisztencia eszközt, amelynek a neve “Roof Configurator”. Ezen eszköz által, az Ügyfél számára lehetőség nyílik, hogy egyénre szabott tetőket dolgozzon ki, asszisztenciának örvendve a megfelelő Termékek kiválasztásában.
A Gerard®-al szemben az Ügyfélnek nincs semmilyen joga a Roof Configurator felépítését, kinézését vagy funkcionalitását illetően. A Gerard®-nak joga van bármikor megszűntetni vagy módosítani a Roof Configurator-t vagy annak a funkcióit.
Gerard® nem garantálja, hogy az Ügyfél által, a Roof Configurator segítségével, egyénileg konfigurált tető-megoldások megfelelőek az Ügyfél által óhajtott felhasználásra. A Roof Configurator által létrehozott tető-megoldás egy megközelítés. A végső megoldást csak engedélyezett szakemberek nyújthatják.
A Gerard® nem vállal felellőséget a Roof Configurator használata által kapott tető-megoldás műszaki, jogi vagy adminisztratív pontosságáért, ezt engedélyezett szerelők kell hogy jóváhagyják.
A Roof Calculator –
Az Ügyfeleknek lehetősége van a RoofNet-en keresztül felvenni a kapcsolatot Értékesítési Ügynökökkel vagy Tetőfedőkkel, avégett, hogy árbecsléseket kapjanak a számukra érdekes Terméket illetően vagy egy Gerard® tető beszerelése végett. Kérjük, egy árbecslés igénylése előtt nézze át az alábbi feltételeket.
Minden árbecslés, amelyet a Honlapon vagy egy tartományon, altartományon vagy alkalmazáson, ideértve a RoofNet-et is, keresztül kapott csak egy megközelítés és nem garantálja a Termék / a beszerelés végső és tényleges árát és költségét. Az árbecslés az Ügyfél által nyújtott Projekt-igény információkra alapul, amelyek lehetséges, hogy nem teljesek. Ugyanakkor, egy szolgáltatás teljes költsége változhat a Projekt komplexitása, a szolgáltatás időtartama és az Ügyfél sajátos igényei függvényében. Épp emiatt, a tényleges ár változhat a Projekt elemeinek a befejezésével és megtárgyalásával.
A közölt ár az Ön által, a Roof Calculator-ban megadott információkra alapul, anélkül, hogy konkrét mérések lettek volna végezve. Ezek az árak költségvetések, amelyek az ön információit, a szokásos, normális szolgáltatási feltételeket és a helyi követelményeket veszik figyelembe. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennek a szolgáltatásnak a célja az, hogy egy költségvetést állapítson meg a saját igényeinek megfelelően, és hogy a végső ár meghatározása végett meg szeretetnénk személyesen látogatni a Projekt helyszínét.
A Honlapon vagy a RoofNet-en keresztül továbbított árigénylés és árbecslés nem egy kötelezettségvállalás a szolgáltatást vagy egy Termék vásárlását illetően. A szerződés külön kerül megkötésre, a Honlapon kívül, az Ügyfél és a Gerard®, egy szállító vagy viszonteladó, illetve a választott szerelő csapat között.

BEJEGYZETT MÁRKANEVEK ÉS SZELLEMI JOGOK

A jelen alkalmazásban közétett kereskedelmi márkák, lógók és szolgáltatás-márkák („Márkák”) a Gerard® tulajdonát képezik. A Felhasználók vagy a látogatók nem jogosultak használni ezeket a Márkákat a Gerard® előzetes írásos jóváhagyása nélkül. A Honlap vagy a mobil alkalmazások használata nem biztosít Ön számára azon feletti, annak szolgáltatásai vagy tartalma feletti tulajdonjogot. Az ellenkező törvényes rendelkezések kivételével, az írásos jóváhagyásunk nélkül, nincs joga a Honlap vagy a mobil alkalmazások tartalmát használni. 

Ne távolítson, ne rejtsen el és ne módosítson semmilyen kihelyezett törvényes információt, amely a RoofNet alkalmazás vagy annak szolgáltatásai által van rendelkezésre állítva.

Mr. G
AZ ÖN TETŐFEDŐ SZAKÉRTŐJE

Szeretne többet megtudni? Kérdezze Mr. G-t! Jó szórakozást!